×
مقاله تحقیقی اصیل
انواع مقاله‌ی علمی (مبتنی بر نوع داده‌ها)

در این نوشته سعی بر آن است که خوانندگان عزیز را با انواع مقاله علمی که در مجلات به چاپ می رسند آشنا کنیم تا با نوع طرح تحقیقی بیشتر آشنا شوند.

تجزیه و تحلیل کیفی محدودیت‌ها
محدودیت‌های داده کیفی

در پژوهش کیفی مسیر به روشنی مشخص نیست.