×
داده های كيفی
داده های کیفی و تجزیه و تحلیل آنها

چنانچه داده ها به صورت واژه (ونه به صورت ارقام )به توصیف واقعیتها بپردازند،آنها را داده های کیفی می نامند