×
جغرافیای سیاسی
پایان نامه جغرافیای سیاسی

    این رشته تأثیر تصمیمات سیاسی بر‌ ‌محیط جغرافیایی را مورد بررسی قرار می دهد در مجموع این رشته از شاخه های جغرافیا می باشد. نقشی که این رشته دارد . ‌سازماندهی سیاسی فضا در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای است. ژئوپلیتیک به مسائل سیاست خارجی کشورها‌ ‌می‌پردازد.این رشته پدیده‌های سیاسی را در فضای […]