×
جدول سازی
جدول سازی

هدف نهایی جداول ،کمی وسنجش پذیر ساختن واقعیت مورد مطالعه تا سرحد امکان وارائه تصویری دقیق از آن است.