×
شناخت از جامعه آماری
ضرورت ایجاد شناخت از جامعه آماری

برای نمونه آماری از دو ویژگی عمده روایی و تناسب حجمی می توان سخن گفت