×
توزيع در عالم تئوري
توزیع نمونه گیری

توزیع نمونه گیری در واقع یک نوع توزیع در عالم تئوری است.