×
نتیجه گیری از پایان نامه
اجزای فصل پنجم و شیوۀ نگارش پایان نامه- قسمت اول

در این نوشتار اصول مهم در فصل پنجم پایان نامه از جمله نتیجه گیری و ارجاعات را می‌آموزید.