×
تعريف مفهوم
مفهوم چیست؟

‎مفهوم یکی از وسیع ترین و اساسی ترین وسایل اولیه در علم می باشد به طوری که علم بدون مفهوم معنی نخواهد داشت