×
جامعه آماری
ساختار جامعه آماری

بطور کلی چهار نوع ساختار جمعیتی وجود دارد که هر جمعیتی را با توجه به مشخصات و ویژگیهای آن می توان در یکی از ساختارهای چهارگانه موردبررسی قرار داد

جامعه آماری و ويژگی های آن
تعیین ساختار جامعه آماری و ویژگی های آن

بطور کلی چهار نوع ساختار جمعیتی وجود دارد که هر جمعیتی را با توجه به مشخصات وویژگیهای آن می توان در یکی از ساختارهای چهارگانه موردبررسی قرار داد: