×
مفاهيم ،اصطلاحات و متغيرها
شرح مفاهیم ،اصطلاحات و متغیرهای بکار رفته در تحقیق

تعریف باید طوری باشد که فضای مفهوم به طور پایدار تثبیت شود؛ تا همه افراد از آن مفهوم، فقط یک مطلب را بفهمند.