×
متغییر و مفهوم
تعریف متغییر و مفهوم

در این پست به تعریف متغییرها و مفهوم میپردازیم.