×
مفهوم های انتزاعی به متغیرهای قابل سنجش
تعریف علمیاتی پایان نامه را چگونه بنویسیم؟

تعریف عملیاتی پایان نامه چیست؟ تعریف علمیاتی به تبدیل مفهوم های انتزاعی به متغیرهای قابل سنجش و اندازه‌گیری و تعیین نحوه ی سنجش و اندازه‌گیری این متغیرها گفته می‌شود.

مفاهيم ،اصطلاحات و متغيرها
شرح مفاهیم ،اصطلاحات و متغیرهای بکار رفته در تحقیق

تعریف باید طوری باشد که فضای مفهوم به طور پایدار تثبیت شود؛ تا همه افراد از آن مفهوم، فقط یک مطلب را بفهمند.