×
کوششی آگاهانه، منظم و در عين حال نهادی
تحقیق چیست؟

تحقیق، یعنی کار منظم و پیگیر در کشف و فهم، که به نظریه ای برای تعمیم منتهی می شود.