×
ويژگی های يك شاخص
ویژگی های یک معرف یا شاخص مناسب

شاخص باید با مفهوم مورد بررسی در رابطه باشد و بتواند آن را بسنجد.