×
تعاريف نظريه
تعاریف نظریه (تئوری)

نظریه «نگرشی منظم ، سنجیده وعقلایی از موقعیت فراهم می سازد ودرگزینش اصول مدیریت، راهنمای افراد است. »