×
تسلیحات
پایان نامه تسلیحات

این رشته از شاخه علوم سیاسی می باشد . کنترل تسلیحات به اقداماتی نظیر ممنوعیت استتفاده و تولید و کاهش تسلیحات اطلاق می شود. هدفی که این رشته دارد: – ایجاد اساس و مبنای علمی نظری و پایه در مباحث جهانی کنترل تسلیحات – ایجاد تنوع و به روز کردن زمینه‌های مختلف علمی گرایش‌های علوم […]