×
طيف تركيبي
طیف ترکیبی

طیف های ترستون، لیکرت و گاتمن هر یک جنبه های قوی و ضعیف دارند