×
Factor Analysis 
تحلیل عاملی

تحلیل عاملی یا Factor Analysis برای پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده‌ها استفاده می‌شود.