×
انواع آمار
انواع آمار

آمار علمی است که با استفاده از فنون و روش های علمی- ریاضی به جمع آوری، طبقه بندی، ارائه، توصیف تبیین، پیش بینی، تفسیر اطلاعات کمی و کیفی و نتیجه گیری و تعمیم آن ها در جهت هدف معین می پردازد