×
Important advice
تحلیل معنایی

باید دید وقتی یک انسان صفتی خاص را در تشریح موضوعی بکار می برد، تا چه حد آن صفت حاوی توان معنایی است؟