×
كليشه ها
تحلیل عبارات

با ارایه یک مدل عبارت بهتر می توان سنجش دقیق معنایی کلمات را صورت پذیر ساخت