×
ماتريس كواريانس
تحلیل داده های ماتریس کواریانس

دراینجا فقط به دونوع تحلیل که روی ماتریس همبستگی صورت می گیرد اشاره می کنیم: