×
رگرسيون يعني بازگشت
تحلیل رگرسیون

رگرسیون یعنی بازگشت. یعنی پیش بینی و بیان تغییرات یک متغیر بر اساس اطلاعات متغیر دیگر.

تحقيقات همبستگي
تحقیقات همبستگی

تحقیقات همبستگی را می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد