×
همزمانی متغيرها
تحلیل رابطه همزمانی متغیرها

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می­ شود.