×
طرحهاي غير آزمايشي
تحلیل داده های کمی در طرحهای غیر آزمایشی

تجزیه و تحلیل داده‌ها تنها به شیوه آماری نیست و تحقیقات فراوانی وجود دارد که فاقد جنبه آماری است