×
آزمونهای پارامتری
شاخص های اندازه گیری رابطه در تحلیل های ناپارامتری

آمار پارامتریک مستلزم پیش فرض هایی می باشد که در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته توضیح می دهد.