×
داده های کمی و کیفی
داده های کمی و کیفی

تحقیق کمی تحقیقی است که قبل از جمع آوری داده های تحقیق، محقق از ماهیت متغیر ها و داده ها کامل آگاهی دارد.