×
علمی تطبيقی
تحقیق علمی تطبیقی

دراین تحقیق ،گروه ها برحسب یک متغیر وابسته با هم مقایسه می شوند