×
طبقه بندی تحقيق
طبقه بندی تحقیق بر حسب روش

مفید ترین طرح طبقه بندی ،طرحی است که در آن دسته بندی ها به حداقل و تفاوت ها به حداکثر برسد.