×
كدبندي و دسته بندي و پردازش داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل فرآیندی علمی جهت تبدیل داده به بینش و تصمیم گیری بهتر و متعاقب آن اقدامات مناسب است.