×
تاریخچه موضوع انتخابی
تاریخچه موضوع تحقیق در پایان نامه

محقق یا دانشجو نیاز دارد که آگاهی خود را نسبت تاریخچه موضوع انتخابی با مراجعه به مستندات پیرامون موضوع تحقیق یا پایان نامه گسترش دهد و تحقیقات خود را با با دستاوردهای دیگران هماهنگ کند.