×
بیماری های داخلی دام های بزرگ
پایان نامه بیماری های داخلی دام های بزرگ

    طول دوره آموزشی رشته تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ حداقل ۳ سال پیوسته میباشد که در شش نیمسال تحصیلی برنامه ریزی شده است. فارغ التحصیلان این دوره پس از گذرانیدن کلیه دروس مورد نیاز و دفاع پایان نامه تخصصی جهت شرکت در امتحان جامع (بورد تخصصی) به وزرات فرهنگ و آموزش عالی معرفی […]