×
تبديل موضوع به مساله
تبدیل موضوع به مساله تحقیق

موضوع تحقیق اجتماعی در این پروسه باید کاملاً معین و تعریف شده باشد.

خطاها در انتخاب مساله
خطاها در هنگام انتخاب مساله

طرز نوشتن بیان مسئله در پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد بحثی است که برای بسیاری از دانشجویان مسئله شده است