×
بهداشت و بیماری های طیور
پایان نامه بهداشت و بیماری های طیور

واحدهای پرورش طیور در کشور با سرعت روزافزون در حال توسعه می باشند . این بخش از صنعت دامپروری نقش قابل توجهی در تامین مواد پروتئینی مورد نیاز جامعه دارد و به لحاظ فقدان نیروهای کارآمد اجرایی، اغلب این واحدها از بازده اقتصادی کافی برخوردار نیستند . بنابراین آموزش نیروهای کاردان با تخصص پرورش طیور […]