×
بهداشت حرفه ای
پایان نامه بهداشت حرفه ای

این رشته ترکیبی از علوم پزشکی و مهندسی و شاخه ای از علم بهداشت می باشد.این رشته به شناسایی , ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار می پردازد.در مجموع بهداشت حرفه ای را می توان علم وهنر تامین سلامت درمحیط های شغلی تعریف کرد. یک بهداشت حرفه ای با حذف کردن عوامل […]