×
امور دفتری
مدیریت پروژه چیست؟

یک پروژه مجموعه ای از فعالیت هاست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می گیرد.

تدوین پروپوزال
طرح مسأله، تدوین پروپوزال

در این پست به طرح مسأله، تدوین پروپزال پرداخته می شود با ما همراه باشید.