×
یک شاخص برای ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی
ضریب تأثیر«Impact Factor» یک ژورنال چیست؟

این شاخص نشان‌دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ شده داده می‌شود .