×
مهم‌ترین ابزارها برای انتشار دانش جدید
مقاله علمی در دنیای امروز چه اهمیتی دارند؟

مقاله علمی از فراگیرترین ابزارهای انتشار نتایج پژوهش های علمی است و جایگاهی ویژه در انعکاس پیشرفت های علمی دارد. به ۸ مورد از مهمترین آن ها پرداخته ایم:

اثبات اهمیت تحقیق
طریقه نوشتن اهمیت و ضرورت تحقیق در پایان نامه

محقق یا دانشجو باید مشخص کند این تحقیق یا پایان نامه در چه زمینه‌ای اهمیت بیشتری دارد.