×
چارچوب نظری
چارچوب نظری تحقیق

اجزاءچارچوب نظری تحقیق و چگونگی انتخاب چارچوب نظری تحقیق

موضوع تحقيق
اهمیت وضرورت موضوع تحقیق

پژوهش گر در نگارش اهمیت تحقیق خود باید بتواند با توجه به دانش، نظریات و ادبیات موجود، دلایل مهم بودن مسئله تحقیق را بیان کند.