×
اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را چگونه بیان کنیم ؟

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد، این اهداف خود را در قالب مسئله تحقیق، نمودار میسازند و از طریق بیان آن، آشکار میشوند. اهداف تحقیق می توانند به دو صورت کلی و فرعی مطرح شوند.

اهداف پایان نامه
چگونه اهداف پایان نامه را بنویسیم ؟

پایان نامه و رساله باید مسیر و هدف از رشته ای که در آن تحصیل می کند را به دانشجو نشان دهد و ذهن آن را در مسیر مسائل اجتماعی به حرکت درآورد و اورا برای آینده ای بهتر آماده سازد.