×
روش تحقيق
روش تحقیق در پایان نامه

روش های تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت به شکل های مختلف دسته بندی می شوند

اهداف
اهداف تحقیق

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می گیرد

تحقیق در نگارش
تحقیق در نگارش مقاله

در این مطالب شما از اهداف و ضرورت تحقیق آگاه می شوید.