×
آزمایش آزمایشگاهی
آزمایش آزمایشگاهی

آزمایش آزمایشگاهی نوعی پژوهش است که درآن واریانس وپراکندگی تقریبا تمام متغیر های مستقل تاثیرگذار احتمالی برمساله مورد مطالعه درحداقل نگهداشته می شود.