×
انگل شناسی
پایان نامه انگل شناسی

این رشته علمی است که به وسیله آن شکل خارجی و داخلی و سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در این علم به موجودات زندده ای پرداخته می شود که برای بدست آوردن غذا ، بطور موقت و یا دائم در سطح خارجی یا داخل […]