×
متغییر و مفهوم
تعریف متغییر و مفهوم

در این پست به تعریف متغییرها و مفهوم میپردازیم.

متغيرهاي تحقيق
بیان متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها

در این پست به بیان متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها می پردازیم امیدواریم مطالب برای شما عزیزان سودمند باشد.