×
مفهوم، بعد ،مولفه و شاخص
ارتباط بین مفهوم، بعد ،مولفه و شاخص یا معرف

انواع طبقه بندی معرف ها یا شاخص ها

تعریف متغير و طبقه بندي متغيرها
متغیر چیست ؟ و طبقه بندی متغیرها

کمیتی است که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا ازیک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند.