×
فریب کاری پژوهش های علمی
انواع فریب کاری‌های ممکن در پژوهش‌های علمی کدامند؟

مهم‌ترین فریبکاری‌هایی که ممکن است اتفاق بیفتند عبارتند از: داده سازی، سرقت محتوایی، فریب کاری علمی و… است.