×
فرضيه سازی
شیوه فرضیه سازی

قدرت تصور در انسان یکی از ویژگیهای فوق العاده مهم می باشد . قدرت تصور به فرد این امکان را می دهد تا در مورد موضوعات مختلف بیاندیشد

راه حل پيشنهادي محقق
فرضیه تحقیق

فرضیه راه حل پیشنهادی محقق برای حل مسئله تحقیق و یا نتیجه تحقیق است.