×
پرسشنامه
انواع داده ها در یک پرسشنامه

پرسشنامه یکی از ابزارهای ساختاری تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق بشمار می آید