×
تجزیه و تحلیل
انواع تجزیه و تحلیل

برای آماده نمودن اطلاعات برای تجزیه و تحلیل می باید آنها را طبقه بندی نمود.