×
مدارك و اسناد
انواع ابزارها _‌ بررسی (مراجعه به) مدارک و اسناد

گاه یک محقق می تواند داده های به دست آمده از تحقیقات پیشین را مبنای یک کار تحقیقی تازه قرار دهد.